Kerncijfers

Operationele cijfers

   2017 2016  2015
Aansluitingen elektriciteit  763.006  748.625 751.791
Aansluitingen aardgas  375.066  363.834 352.772
Toegangspunten sociale leverancier elektriciteit  16.725  16.114 15.775
Toegangspunten sociale leverancier aardgas  9.273  8.969 8.874
Netlengte elektriciteit (km)  43.894  43.519 41.441
        Waarvan laagspanning  32.151  31.861 30.006
        Waarvan middenspanning  11.743  11.658 11.435
Netlengte aardgas (km)
 13.771  13.515 13.342
        Waarvan lagedruk   11.848  11.621 11.517
        Waarvan middendruk  1.922  1.894 1.825
Lichtpunten openbare verlichting  303.743  301.359 289.801
Netlengte kabelnet (in km)  23.517  22.991 19.826
Riolering: aantal pompstations in beheer  952  553 531

Personeel

   2017  2016 2015
Aantal personeelsleden  1.467  1.517 1.546

Financieel

Alle vermelde financiële kerncijfers zijn ge-aggregeerde, niet ge-auditeerde cijfers met betrekking tot de Infrax Economische Groep.

Winst/verliesrekening

(duizend EUR) 2017
2016  2015
Bedrijfsopbrengsten  880.428  977.745  889.466
Bedrijfskosten  -752.890  -848.976  -748.026
Bedrijfswinst*  127.538  128.769  141.440
Financieel resultaat  -3.697  -8.297  -10.384
Uitzonderlijk resultaat*  0  0  -15.844
Winst voor belasting  123.841  120.472  115.212
Onttrekking aan / overboeking naar de uitgestelde belastingen
 310  467  106
Belasting op resultaat  -41.697  -36.198  -32.224
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 54  233  454
Winst over de verslagperiode  82.400  84.508  82.640

* vanaf 2016 is het niet-recurrente bedrijfsresultaat opgenomen in de bedrijfswinst

Balans

(duizend EUR) 2017
2016   2015
Vaste activa  3.330.236  3.266.224  3.227.469
Vlottende activa  740.574  868.864  1.034.970
TOTAAL ACTIVA  4.070.810  4.135.088  4.262.439

     
Eigen vermogen  2.811.995  2.752.906  2.701.036
Voorzieningen voor risico's en kosten  23.648  21.280  21.367
Uitgestelde belastingen
 10.356  12.182 11.495
Verplichtingen op meer dan één jaar  800.683  881.708  976.618
Verplichtingen op ten hoogste één jaar  424.128  467.012  551.923
TOTAAL PASSIVA  4.070.810  4.135.088  4.262.439

Kasstroomoverzicht

(duizend EUR)  2017  2016 2015
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - zonder impact GSC*  288.763  406.590 121.465
Exploitatietekort elektriciteit tgv openbare dienstverplichting GSC  3.329  -6.092 - 58.349
Toename voorraad GSC
 -100.789  -144.166 43.069
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  285.434  412.682 179.814
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -183.640  -147.940 -155.690
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -96.574  -222.903 -30.851

* GSC = GroeneStroomCertificaten