Kerncijfers

Operationele cijfers

  2015 2014 2013
Aansluitingen elektriciteit 751.791 744.302 737.024
Aansluitingen aardgas 352.772 341.557 329.795
Toegangspunten sociale leverancier elektriciteit 15.775 16.487 17.522
Toegangspunten sociale leverancier aardgas 8.874 9.119 9.677
Netlengte elektriciteit (km) 41.441 42.826 42.442
        Waarvan laagspanning 30.006 31.100 30.716
        Waarvan middenspanning 11.435 11.726 11.726
Netlengte aardgas (km)
13.342 13.312 13.090
        Waarvan lagedruk  11.517 11.471 11.287
        Waarvan middendruk 1.825 1.841 1.803
Lichtpunten openbare verlichting 289.801 295.776 287.883
Netlengte kabelnet (in km) 19.826 19.634 19.246
Riolering: aantal pompstations in beheer 531 569 443

Personeel

  2015 2014 2013
Aantal personeelsleden 1.546
1.559 1.588

Financieel

Alle vermelde financiële kerncijfers zijn ge-aggregeerde, niet ge-auditeerde cijfers met betrekking tot de Infrax Economische Groep.

Winst/verliesrekening

(duizend EUR) 2015
 2014 2013
Bedrijfsopbrengsten  889.466  831.164 758.058
Bedrijfskosten  -748.026
 -695.081 -634.517
Bedrijfswinst  141.440
 136.083 123.542
Financieel resultaat  -10.384  -31.894 -2.751
Uitzonderlijk resultaat  -15.844  79.702 -13.362
Winst voor belasting  115.212  183.892 107.429
Onttrekking aan / overboeking naar de uitgestelde belastingen
 106 0 0
Belasting op resultaat  -32.224  -4 0
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 454 0 0
Winst over de verslagperiode  82.640  183.888 107.428

Balans

(duizend EUR)  2015 2014 2013
Vaste activa  3.227.469  3.180.499 3.142.613
Vlottende activa  1.034.970  939.188 775.308
TOTAAL ACTIVA  4.262.439  4.119.688 3.917.921

   
Eigen vermogen  2.701.036  2.632.290 2.616.286
Voorzieningen voor risico's en kosten  21.367  25.245 128.893
Uitgestelde belastingen
11.495
0
0
Verplichtingen op meer dan één jaar  976.618
 992.512 813.627
Verplichtingen op ten hoogste één jaar  551.923  469.641 359.115
TOTAAL PASSIVA  4.262.439  4.119.688 3.917.921

Kasstroomoverzicht

(duizend EUR) 2015
2014 2013
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - zonder impact GSC* 121.465
74.164
151.461
Exploitatietekort elektriciteit tgv openbare dienstverplichting GSC - 58.349
51.543
81.077
Toename voorraad GSC
43.069
66.964
70.370
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten 179.814
22.621 70.385
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -155.690
-144.076 -183.507
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten -30.851 128.848 118.561

* GSC = GroeneStroomCertificaten