Kerncijfers

Operationele cijfers

  2016  2015 2014
Aansluitingen elektriciteit  748.625 751.791 744.302
Aansluitingen aardgas  363.834 352.772 341.557
Toegangspunten sociale leverancier elektriciteit  16.114 15.775 16.487
Toegangspunten sociale leverancier aardgas  8.969 8.874 9.119
Netlengte elektriciteit (km)  43.519 41.441 42.826
        Waarvan laagspanning  31.861 30.006 31.100
        Waarvan middenspanning  11.658 11.435 11.726
Netlengte aardgas (km)
 13.515 13.342 13.312
        Waarvan lagedruk   11.621 11.517 11.471
        Waarvan middendruk  1.894 1.825 1.841
Lichtpunten openbare verlichting  301.359 289.801 295.776
Netlengte kabelnet (in km)  22.991 19.826 19.634
Riolering: aantal pompstations in beheer  553 531 569

Personeel

   2016 2015 2014
Aantal personeelsleden  1.517 1.546
1.559

Financieel

Alle vermelde financiële kerncijfers zijn ge-aggregeerde, niet ge-auditeerde cijfers met betrekking tot de Infrax Economische Groep.

Winst/verliesrekening

(duizend EUR) 2016  2015
 2014
Bedrijfsopbrengsten  977.745  889.466  831.164
Bedrijfskosten  -848.976  -748.026
 -695.081
Bedrijfswinst*  128.769  141.440
 136.083
Financieel resultaat  -8.297  -10.384  -31.894
Uitzonderlijk resultaat*  0  -15.844  79.702
Winst voor belasting  120.472  115.212  183.892
Onttrekking aan / overboeking naar de uitgestelde belastingen
 467  106 0
Belasting op resultaat  -36.198  -32.224  -4
Overboeking naar de belastingvrije reserves
 233  454 0
Winst over de verslagperiode  84.508  82.640  183.888

* vanaf 2016 is het niet-recurrente bedrijfsresultaat opgenomen in de bedrijfswinst

Balans

(duizend EUR) 2016   2015 2014
Vaste activa  3.266.224  3.227.469  3.180.499
Vlottende activa  868.864  1.034.970  939.188
TOTAAL ACTIVA  4.135.088  4.262.439  4.119.688

     
Eigen vermogen  2.752.906  2.701.036  2.632.290
Voorzieningen voor risico's en kosten  21.280  21.367  25.245
Uitgestelde belastingen
 12.182 11.495
0
Verplichtingen op meer dan één jaar  881.708  976.618
 992.512
Verplichtingen op ten hoogste één jaar  467.012  551.923  469.641
TOTAAL PASSIVA  4.135.088  4.262.439  4.119.688

Kasstroomoverzicht

(duizend EUR)  2016 2015
2014
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten - zonder impact GSC*  406.590 121.465
74.164
Exploitatietekort elektriciteit tgv openbare dienstverplichting GSC  -6.092 - 58.349
51.543
Toename voorraad GSC
 -144.166 43.069
66.964
Netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten  412.682 179.814
22.621
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten  -147.940 -155.690
-144.076
Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten  -222.903 -30.851 128.848

* GSC = GroeneStroomCertificaten